Obywatelskie Stowarzyszenie Rodziców

Obywatelskie Stowarzyszenie Rodziców z Gliwic realizuje Konkurs pt. Przedszkole przyjazne Rodzinie.

Regulamin jest w trakcie konsultacji ( poniżej).

Konkurs  na Przedszkole Przyjazne Rodzinie

Celem konkursu jest propagowanie idei i praktyki wychowania prorodzinnego.

1. Laureaci konkursu otrzymują dyplom-certyfikat Przedszkole Przyjazne Rodzinie z prawem zamieszczania logo.

2. Kandydaci biorący udział w konkursie zapewniają:

a) prorodzinny program edukacyjno-wychowawczy,
b) nieograniczony wgląd rodziców w  program zarówno na etapie opracowania jak i realizacji,
c) stały dialog rodziców i rady pedagogicznej (możliwy udział rodziców w spotkaniach szkoleniowych, jakie odbywają nauczyciele),
d) organizację pracy przyjazną rodzinie.

3. Obywatelskie Stowarzyszenie Rodziców organizuje niezależne jury oceniające kandydatów.

4. Kandydaci dostarczają na piśmie lub formie elektronicznej (skany), w terminie przewidzianym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego):

a) podanie o udziale w konkursie,
b) program edukacyjno-wychowawczy,
c) oświadczenie woli rodziców i rady pedagogicznej,
d) harmonogram pracy.

5. W razie potrzeby istnieje możliwość wizytacji przedszkola przez jury konkursu.